tác động chính sách trợ cấp

Bài 14: Tác động của chính sách trợ cấp

Giả sử có hàm cầu và cung của hồ tiêu như sau:  QD = - 10P+600, QS= 5P –150 (Đơn vị tính của giá là...
tác động của chính sách thuế

Bài 13: Tác động của chính sách thuế

Giả sử có hàm cầu và cung của hàng hóa X như sau:  QD = - 2P+120, QS= 3P – 30 (Đơn vị tính của...

Bài 12: Tác động của chính sách giá sàn

Giả sử có hàm cầu và cung của mặt hàng cà phê nhân ở một quốc giá A như sau:  QD = - 2P+120,...
tác động chính sách gia trần

Bài 11: Tác động của chính sách giá trần

Giả sử có hàm cầu và cung của hàng hóa X như sau:  QD = - 0,2P+50, QS= 0,1P – 4  Yêu cầu: Xác định lượng...

Bài 10: Tính thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng

Giả sử có hàm cầu và cung của mặt hàng X như sau:  QD = -2P+120, QS= 3P – 30  (Đơn vị tính của giá...