Chương 6: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

Mục tiêu chuyên biệt của chương 6

 • Trình bày, diễn giải được các khái niệm, quy luật, cơ sở ra quyết định trong tiêu dùng
 • Vận dụng lý thuyết vào việc phát triển sản phẩm và định giá cho nhà sản xuất
 • Vận dụng lý thuyết cho việc làm chính sách liên quan đến việc làm và tiết kiệm/tiêu dùng

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

  1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 6 trong Chương 21 – Giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
  2. Xem Tóm tắt bài giảng
  3. Xem video bài giảng
  4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

2. Sách giáo khoa: Chương 21 – Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 497-526 (xem sách in)

<

 

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 24 trang)

 

3. Video bài giảng

Trắc nghiệm (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.