Chương 2: Các lực lượng cung và cầu trên thị trường

Mục tiêu chuyên biệt của chương 2

 • Mô tả, trình bày được khái niệm cung cung và cầu
 • Nhận biết được các yếu tố tác động làm thay đổi cung cầu
 • Giải thích được sự biến động giá cả thị trường của các hàng hóa và dịch vụ thông qua khả năng phân tích các yếu tố tác động đến cung cầu.
 • Dự báo sự biến động giá cả thị trường trong bối cảnh có sự thay đổi của các yếu tố tác động.

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

  1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 2 trong Chương 4 – Giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
  2. Xem Tóm tắt bài giảng
  3. Xem video bài giảng
  4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

2. Sách giáo khoa: Chương 2- Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 77-102 (xem sách in)

 

<

 

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 30 trang)

 

3. Video bài giảng

Trắc nghiệm (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.