Chủ Nhật, Tháng Năm 16, 2021
Quảng cáo

Bài tập kinh tế vi mô

tác động chính sách trợ cấp

Bài 14: Tác động của chính sách trợ cấp

Giả sử có hàm cầu và cung của hồ tiêu như sau:  QD = - 10P+600, QS= 5P –150 (Đơn vị tính của giá là...
tác động của chính sách thuế

Bài 13: Tác động của chính sách thuế

Giả sử có hàm cầu và cung của hàng hóa X như sau:  QD = - 2P+120, QS= 3P – 30 (Đơn vị tính của...

Bài 12: Tác động của chính sách giá sàn

Giả sử có hàm cầu và cung của mặt hàng cà phê nhân ở một quốc giá A như sau:  QD = - 2P+120,...
tác động chính sách gia trần

Bài 11: Tác động của chính sách giá trần

Giả sử có hàm cầu và cung của hàng hóa X như sau:  QD = - 0,2P+50, QS= 0,1P – 4  Yêu cầu: Xác định lượng...

Bài 10: Tính thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng

Giả sử có hàm cầu và cung của mặt hàng X như sau:  QD = -2P+120, QS= 3P – 30  (Đơn vị tính của giá...

Bài 9: Cân bằng thị trường và sự thay đổi trạng thái cân bằng

Cho hàm cầu và cung của một hàng hóa A như sau:  Qd = -2P+120, Qs= 3P - 30 Yêu cầu: Xác định lượng và...

Bài 8: Hệ số co giãn cung theo giá

Đề bài Có hàm số cung một hàng hóa A như sau:  QS = 3*P-30 hay P = 1/3*Q + 10 (chuyển vế) Yêu...

Bài 7: Viết phương trình đường cung

 Một đường cung đi qua tọa độ 2 điểm như sau: X (P=20 và Q=30); Y (P=50 và Q=120). Yêu cầu: Xác định...

Bài 6: Hệ số co giãn chéo, theo giá hàng hóa liên quan

Giả sử có số liệu về mối tương quan giữa giá hàng hóa Y và cầu một hàng hóa X như sau: Khi giá...

Bài 5: Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

Giả sử có số liệu về mối tương quan giữa thu nhập bình quân và cầu một hàng hóa như sau: Tại mức thu...