Có một bảng theo dõi các chỉ tiêu về năng suất lao động bị thiếu một chỉ tiêu ở mỗi hàng như được thể hiện dưới đây.

Số lượng lao động (L) Sản lượng      (Q) Năng suất trung bình (APL) Năng suất biên          (MPL)
0 0
1 20 16 20
2 39 19,5 16
3 16 19 18
4 72 18 16
5 80 16 8
6 86 14,3 6
7 91 13 16
8 96 12 16
9 100 11,1 4

Yêu cầu: Hãy dùng công thức tính AP và MP để lắp đầy các ô còn thiếu.

LỜI GIẢI

Lời giải

– Tại mức lao động L= 1:           

       AP­L = Q/L = 20/1 = 20

– Tại mức lao động L= 2:           

     MP­L = ∆Q/∆L = (39-20)/(2-1) = 19

– Tại mức lao động L= 3:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 19*3 = 57

– Tại mức lao động L= 4:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (72-57)/(4-3) = 15

– Tại mức lao động L= 5:           

     AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 16*5 = 80

– Tại mức lao động L= 6:     

    AP­L = Q/L = 86/6= 14,33

– Tại mức lao động L= 7:           

         MP­L = ∆Q/∆L = (91-86)/(7-6) = 5

– Tại mức lao động L= 8:           

     AP­L = Q/L = 96/8 = 12

– Tại mức lao động L= 9:           

    AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 11,1*9 = 100

Điền tất cả các con số tính được vào các ô thuộc các dòng tương ứng với mức lao động, ta được 1 bảng hoàn chỉnh.

Số lượng lao động (L) Sản lượng      (Q) Năng suất trung bình (APL) Năng suất biên          (MPL)
0 0
1 20 20 20
2 39 19,5 19
3 57 19 18
4 72 18 15
5 80 16 8
6 86 14,3 6
7 91 13 5
8 96 12 5
9 100 11,1 4

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments