Bước đầu học phật 1-32. Nghe để học và sống tốt hơn.