Bài 3: Tính hệ số co giãn cầu theo giá (co giãn khoảng)

Người ta khảo sát và ước lượng được rằng: Khi giá mặt hàng A là 20.000 đồng/kg, lượng cầu  là 300 tấn. Nếu giá...

Bài 2: Tính hệ số co giãn của cầu theo giá (co giãn điểm)

Có hàm số cầu một hàng hóa A như sau:  Q=-2*P+120  (có thế viết thành P=-1/2Q+60)  Yêu cầu: Hãy xác định hệ số co giãn của...

Bài 1: Viết phương trình đường cầu

Yêu cầu: Một đường cầu đi qua tọa độ 2 điểm như sau: A (P=50 và Q=20); B (P=20 và Q=80). Xác định phương...

Bước đầu học Phật

Bước đầu học phật 1-32. Nghe để học và sống tốt hơn.