Một doanh nghiệp trong thị trường Cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+30Q+3600

Yêu cầu:

  1. Giả sử giá thị trường là 170, tại mức sản lượng nào lợi nhuận lợi nhuận biên cao nhất? Lợi nhuận biên và tổng lợi nhuận đạt được là bao nhiêu là bao nhiêu?
  2. Giả sử giá thị trường là 170, xác định mức sản lượng nào để tổng lợi nhuận đạt tối đa? Lợi nhuận biên và tổng lợi nhuận đạt được là bao nhiêu? Nhận xét về mức sản lượng tối đa lợi nhuận biên và tối đa tổng lợi nhuận.
  3. Tại mức giá trên, doanh nghiệp sản xuất trong khoảng mức sản lượng nào mà đảm bảo không bị lỗ?
  4. Xác định mức giá hòa vốn và giá đóng của doanh nghiệp?
  5. Nếu giá thị trường giảm xuống còn 110, thấp hơn mức giá hòa vốn, XN có nên tiếp tục SX không? Nếu sản xuất, nên sản xuất ở mức sản lượng nào? Lãi lỗ ra sao?

(Mô tả các câu trên bằng đồ thị)

 

Lời giải

Câu 1:  Lợi nhuận biên đạt cao nhất khi chi phí trung bình đạt thấp nhất. Theo lý thuyết, chi phí trung bình thấp nhất tại mức sản lượng mà tại đó đường MC cắt đường AC, hay MC = AC

⇔ 2Q+30 = Q + 30 + 3600/Q  (xác định AC và MC từ phương trình Từ  TC = Q2+30Q+3600)

⇔ Q2 = 3600  ⇒ Q=60

 Thế Q=60 vào phương trình AC 

⇒ AC = 60 + 30 + 3600/60 = 150.

Lợi nhuận biên tối đa là chênh lệch giữa giá và chi phí trung bình thấp nhất

m= 170 – 150 = 20. 

Tổng lợi nhuận ∏ =∏m*Q = 20 *60 =1200

Vậy, nếu DN sản xuất 60 đơn vị sản lượng thì lợi nhuận trên 1 sản phẩm là cao nhất, đạt 20 đvt/sp và tổng lợi nhuận là 1200 đvt.

Câu 2: Lợi nhuận của xí nghiệp trong thị trường CTHH đạt tối đa khi MC = P

⇔   2Q +30  = 170 (xác định MC bằng cách lấy đạo hàm TC = Q2+30Q+3.600)

⇔    Q = (170-30)/2 = 70

Tại Q=70,

     AC = 70+30+3600/70 = 151,4

Lợi nhuận biên

m= 170 – 151,4 = 18,6.

Tổng lợi nhuận ∏ = TR – TC, mà

TR   = 170*70 = 11.900

TC = 702+30*70+3.600 = 10.600

⇒ Π = TR-TC = 11.900- 10.600= 1.300 đvt

Vậy sản lượng đạt lợi nhuận tối đa là 70 đvsl và lợi nhuận đạt được là 1300 đvt.

So sánh kết quả câu 1 và câu 2, có thể thấy mức sản lượng tối đa lợi nhuận biên khác với mới sản lượng đạt lợi nhuận tối đa. Ở mức sản lượng Q=60, dù lợi nhuận trên mỗi sản phẩm đạt 20 đvt cao hơn con số tương ứng là 18,6 đvt ở mức sản lượng Q=70, mức sản lượng thỏa điều kiện MC=P, nhưng tổng lợi nhuận tại mức sản lượng này đạt được ít hơn. Nguyên do là vì mức độ chênh lệch về sản lượng lớn hơn mức độ chênh lệch về lợi nhuận biên. Kết quả so sánh này lưu ý những người sản xuất rằng không hẳn giá thành sản phẩm thấp nhất thì tổng lợi nhuận đạt cao nhất. Lợi nhuận phụ thuộc một mặt vào lợi nhuận biên, mặt khác phụ thuộc vào sản lượng hàng hóa sản xuất và bán được. 

Câu 3: Doanh nghiệp hòa vốn khi

                                    TC = TR

  ⇔ Q2+30Q+3600 = 170*Q

  ⇔ Q2 -140Q+3600 = 0

Giải phương trình bật 2 được 2 nghiệm: Q = 33,94 và Q=106,05

Vậy với giá bằng 170, doanh nghiệp hòa vốn tại 2 mức sản lượng Q = 33,94 và Q=106,05.  

Đề đảm bảo có lợi nhuận và không bị lỗ, doanh nghiệp cần sản xuất với mức sản lượng trong khoảng giữa 2 mức sản lượng hòa vốn này (Xem hình minh họa).

Câu 4:

a) Xác định mức giá hòa vốn

Theo lý thuyết, mức giá hòa vốn bằng chi phí trung bình thấp nhất (ACmin). Như kết quả có được từ câu 1, mức chi phí trung bình thấp nhất là 150. 

Vậy mức giá hòa vốn là 150đvt. Nếu giá thị trường thấp hơn mức giá này thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ. 

a) Xác định mức giá đóng cửa

Theo lý thuyết, mức giá đóng cửa bằng biến phí trung bình thấp nhất (AVCmin)

Ta có   TC = Q2+30Q+3.600

⇒     TVC = Q2+30Q

⇒      AVC = Q + 30

Từ phương trình hàm AVC, có thể thấy AVC thấp nhất khi Q=0 và AVC = 30.

Vậy mức giá đóng cửa là 30 (dưới mức giá này xí nghiệp vừa bị lỗ định phí, vừa lỗ thêm biến phí)

Như vậy, nếu giá thị trường trên 150 thì doanh nghiệp sẽ có lãi. Nếu giá nằm trong khoảng 30-150 thì doanh nghiệp bị lỗ nhưng vẫn nên sản xuất để tối thiểu thiệt hại. Nếu giá thấp hơn 30 thì nên đóng cửa để không rơi vào tình trạng “mất cả chì lẫn chày”, nghĩa là lỗ biến phí và lỗ luôn định phí. 

Câu 5: Mức giá 110 thấp hơn giá hoàn vốn (P=150) nhưng cao hơn mức giá đóng cửa (P=30) nên doanh nghiệp vẫn nên sản xuất để tối thiểu thiệt hại

Doanh nghiệp thiệt hại ít nhất khi MC = P

⇔ 2Q +30 = 110

⇔ Q = (110-30)/2 = 40

Tại Q=40,

TR = P*Q = 110*40 = 4400

TC = 402+30*40+3600 = 6.400

Π = TR-TC = 4.400- 6.400= – 2.000 đvt

Vậy mức sản lượng đạt tối thiểu thiệt hại là 40 đvsl và thiệt hại (lỗ) là 2.000 đvt (thấp hơn giá trị 3.600 chi phí cố định bị lỗ nếu không sản xuất).

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments